Вівторок, 29.09.2020, 11:04
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Нормативно – правове забезпечення психолога | Реєстрація | Вхід
Меню сайта

Педагогічна преса

Ел.реєстрація

Календар

Календарь
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 42

Форма входа
Новичёк
Гості
11:04

Посади практичних психологів (со­ціальних педагогів) уводяться у штати дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загаль­ної середньої освіти за умови наяв­ності спеціалістів із фаховою освітою в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат, згідно з Типови­ми штатними нормативами закладів та установ освіти (п. 2 змін до Положення про психологічну службу системи осві­ти України).

  Відповідно до ст. 21, 22 Закону Ук­раїни «Про освіту» та постанови Кабі­нету Міністрів України «Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» практичні психологи, со­ціальні педагоги, соціальні педагоги по роботі з дітьми-інвалідами, методис­ти, завідувачі та консультанти психолого-медико-педагогічних консультацій за своїм статусом належать до педа­гогічних працівників і, згідно з діючим законодавством, користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.

  До затвердження у Міністерстві юсти­ції України Типових штатних нормативів закладів та установ освіти чисельність практичних психологів і соціальних пе­дагогів регулюється нормативами, за­твердженими Міністерством освіти і на­уки України.

 

Чисельність практичних психологів ДНЗ

  Чисельність практичних психологів до­шкільних навчальних закладів компенсуючого типу; комбінованого типу, в яких є 2 і більше груп компенсуючого типу; дитячих будинків інтернатного типу; центрів розвитку дитини — одна ставка на навчальний заклад. Чисельність практичних психологів дошкільних навчальних закладів, у яких є 9 і більше груп (для міста) та 6 і більше груп (для села), — одна ставка на навчальний заклад. Чисельність соціальних педагогів дошкільних навчальних закладів (ди­тячих будинків) інтернатного типу та центрів розвитку дитини —одна ставка на навчальний заклад.

  Ставку заробітної плати практичним психо­логам у спеціальних загально освітніх закладах (садках-інтернатах), навчально - реабітаційних центрах для дітей, які потребують корекції фі­зичного (або розумового) розвитку, виплачують за 20 годин педагогічної роботи на тиждень без­посередньо у навчальному закладі. Відповідно, практичний психолог, соціальний педагог відо­бражає у плані роботи на місяць 20 год.

 

Тривалість робочого тижня практичного психолога

  Тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога) — 40 годин. Із них 20 год відводиться для роботи у нав­чальному закладі (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учи­телів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 год — на підготовку до проведен­ня соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо (п.4.8   Положення про психологічну службу системи освіти України).

  Роботу з обробки результатів досліджень, оформлення висновків, планування та звіт­ності тощо практичний психолог (соціальний педагог) може виконувати за межами навчаль­ного закладу.

У плані роботи на місяць практичний пси­холог і соціальний педагог, відповідно до нор­мативів часу (тривалість робочого тижня становить 40 год), відображає, що 20 год — для роботи безпосередньо у навчальному закладі, і 20 год — за межами навчального закладу.

 

Щорічна відпустка

  Щорічна відпустка і тривалість основної відпустки працівників психологічної служби так само, як і інших категорій педагогічних працівників, визначається Постановою КМУ № 346, а саме:

• дитячі ясла-садки, дитячі садки (у тому числі інтернатного типу), дитячі ясла — прак­тичний психолог, соціальний педагог — 42 к/д;

• дитячі будинки, дошкільні заклади ком­пенсуючого типу для дітей, які потребують ко­рекції фізичного і психічного розвитку, — прак­тичний психолог, соціальний педагог — 56 к/д.

 

Надання допомоги на оздоровлення, премій, винагород

  Надається допомога на оздоровлення, пре­мії, винагороди тощо практичним психологам та соціальним педагогам, як і педагогічним працівникам, надається право на отримання надбавки за вислугу років, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове вико­нання службових обов'язків, а також допомога на оздоровлення, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту».

  Преміювання практичних психологів (со­ціальних педагогів), виплата їм щорічної гро­шової винагороди за сумлінну працю і зразко­ве виконання службових обов'язків та інших доплат, надбавок і винагород здійснюються відповідно до положень, що затверджені в навчальному закладі (установі) та передба­чені у колективному договорі.

  Винагорода за сумлінну працю, допомога на оздоровлення проводиться цим працівни­кам лише за основним місцем роботи.

Практичні психологи та соціальні педаго­ги мають право виходу на пенсію за вислугу років відповідно до Постанови КМУ № 1436.

 

Оплата праці

  Оплата праці практичним психологам (со­ціальним педагогам) здійснюється відповідно до ставки заробітної плати й установлюється керівниками закладів та установ освіти при тарифікаціїза наслідками атестації, їхній розмір передбачено у додатку № 5 до наказу Міносві­ти і науки України № 161, зі змінами.

 

Оплата викладацької роботи

  Практичним психологам (соціальним пе­дагогам) дозволяється займатися викладаць­кою роботою в навчальних закладах згідно з п. 91 Інструкції, тобто 12 год на тиждень, якщо така робота проводиться за основним місцем роботи, або 9 год — якщо за сумісництвом (наказ МП України №43). При цьому викла­дацька робота в межах 240 годин на рік (6 го­дин на тиждень) сумісництвом не вважається (п. 6 Переліку наказу № 43).

  Це дає право керівнику навчального закладу (установи) за місцем основної роботи дозволя­ти практичним психологам (соціальним педаго­гам) виконувати викладацьку роботу в даному обсязі в основний робочий час із виплатою заробітної плати за кожним місцем роботи.

  Керівник навчального закладу (установи), даючи дозвіл на викладацьку роботу прак­тичному психологу (соціальному педагогу), має визначити час її виконання, особливо час проведення навчальної роботи за межами 240 год на рік (6 годин на тиждень). Зазна­ченим працівникам, згідно з п. 91 Інструкції, за години викладацької роботи оплата про­водиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому щодо учи­телів (за тарифікацією).

  Особи, які працюють на умовах погодинної оплати праці і не проводять занять під час кані­кул, оплату за цей час не отримують.

  

 

Нормативно-правові матеріали та документи, які мають бути у психологічному кабінеті

 

1. Етичний кодекс практичного психолога.

2. Декларація прав людини.

3. Конвенція про права дитини.

 

Закони України, постанови Кабміну

1. Конституція України.

2. Закон України «Про освіту» (від 23.05.91).

3. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (від 15.12.92).

4: Закон України «Про професійно-технічну освіту» (від 19.02.98).

5. Постанова КМУ «Про положення про дошкільний навчальний заклад» ( від 12.03.03 № 305).

6. Постанова КМУ «Про поліпшення вихо­вання, навчання, соціального захисту та ма­теріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (від 05.04.94 за № 226).

7. Постанова Кабміну України «Про затвер­дження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам» (від 14.04.97 за № 346).

8. Постанова Кабміну України про «Поря­док виплати надбавок за вислугу років педа­гогічним та науково-педагогічним працівни­кам навчальних закладів і установ освіти» (від 31.01.01 за №78).

9. Постанова КМУ »Про перелік кваліфіка­ційних категорій і педагогічних звань педаго­гічних працівників» (від 26.04.03 № 632).

10. Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого піклування» (від 11.01.05).

 

Накази Міністерства освіти і науки України

1. Про затвердження Положення про пси­хологічну службу системи освіти України (від 03.05.99 за №127).

2. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників Украї­ни (від 20.08.93 за № 330).

3. Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (від 15.08.2000 за № 386).

4. Про затвердження Положення про пси­хологічний кабінет дошкільних, загальноосвіт­ніх та інших навчальних закладів (від 19.10.01 за №691).

5. Про затвердження Положення про екс­пертизу психологічного і соціологічного інстру­ментарію, що застосовується в навчальних за­кладах Міністерства освіти і науки України (від 20.04.03 за № 330).

6. Про виконання рішення колегії Мініс­терства освіти і науки України з питання «Про стан і подальший розвиток психологічної служби системи освіти України» (від 19.06.08 за № 554).

7. Про внесення змін до Інструкції про по­рядок обчислення заробітної плати працівни­кам освіти (від 24.02.05 за № 118).

8. Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти (від 13.01.05 за № 9).

9. Про освітній та кваліфікаційний рі­вень практичних психологів і соціальних пе­дагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за №1/9-70).

10. Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами сис­теми Міністерства освіти і науки України (від 28.12.06 за № 864).

 

Листи Міністерства освіти і науки України

1. Про планування діяльності, ведення до­кументації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (від 27.08.2000 за № 1/9-352).

2. Про тривалість робочого тижня (від 27.11.2000 за №109).

3. Про зарахування стажу роботи на посаді «Психолог» до стажу педагогічної роботи прак­тичного психолога (від 18.05.01 за № 1/9-193).

4. Про освітній та кваліфікаційний рі­вень практичних психологів і соціальних пе­дагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за №1/9-701).

5. Про тривалість робочого тижня прак­тичних психологів, соціальних педагогів (від 27.11.2000 за № 109).

6. Про тривалість робочого тижня прак­тичних психологів спеціальних загальноос­вітніх навчальних закладів (від 14.02.05 за №1/9-64).

7. Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (від 15.08.07 за № 1/9-479).

8. Про статистичний звіт, нормативи часу на основні види робіт соціальних педагогів; річний та щоденний облік роботи практич­них психологів і соціальних педагогів (від 05.03.08 за №/9-128).

9. Про поширення категорій педагогічних працівників на педагогічне навантаження (лист МОН України від 07.1 0.07 за № 1 /9-623).

10. Про розраху­нок чисельності посад практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів се­лищ міського типу (від 07.10.07 за № 1/9-624).

 

Накази та листи Головного управління освіти і науки обласної та районної держав­ної адміністрації

1. Збірник нормативно-правових докумен­тів психологічної служби освіти України /Упо­ряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко. — К.: Ніка-Центр, 2004. — 340 с.

2. Збірник нормативно-правових доку­ментів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко, А. Г. Обухівська. — К.: Ніка-Центр, 2005. — 436 с.

3. Збірник нормативно-правових докумен­тів психологічної служби та ПМПК системи ос­віти України: 2005/06 навчальний рік /Упоряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко, А. Г. Обухівська. — К.: Ніка-Центр, 2006. — 224 с.

4. Збірник нормативних документів з без­пеки життєдіяльності. — К.: Основа, 2007.

5. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти Ук­раїни /Упоряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко, А. Г. Обухівсь­ка. — К.: Шкільний світ, 2008. — 256 с.

 

Інші регламентуючі документи

1. Посадова інструкція практичного психо­лога дошкільного навчального закладу.

2. Паспорт психологічного кабінету до­шкільного закладу.

3. Наказ про призначення завідуючого пси­хологічним кабінетом.

4. Графік роботи, затверджений керівником закладу.

5. Циклограма, затверджена керівником закладу.

6. Інструкція з охорони праці на робочому місці для вихователів і працівників навчально­го закладу.

7. Інструкція з електробезпеки.

Телефони гарячих ліній

Урядова «гаряча лінія»  – 0 800 507 309;

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 0 800 501 892;

“Телефон довіри” Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань – 0 800 501 383;

Міністерство освіти і науки України -  (044) 481-32-11 з 09:00 до 18:00;

Міністерство охорони здоров’я  - 0-800-801-333 ;

Державна міграційна служба України -  (044) 278-50-30 ;

Паспортний сервіс (044) 392-01-94;

Орган реєстрації актів цивільного стану - (044) 486-71-56;

Державна податкова інспекція - 0-800-501-007;

Державна служба зайнятості - 0-800-50-50-60 (із стаціонарного телефону), 730 (з мобільного телефону)

НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» (безкоштовно)

0 800 500 225 (з стаціонарного) або 772( з мобільного Київстар та Лайф)

Інформаційні, психологічні та юридичні консультації. Анонімно і конфіденційно.

НАЦІОНАЛЬНА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» З ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ, ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ГЕНДЕРНІЙ ДИСКРИМІНАЦІЇ (безкоштовно)

 0 800 500 335 (з стаціонарного), 386 (з мобільного).

НАЦІОНАЛЬНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ МІГРАНТІВ(консультації надаються на засадах анонімності та конфіденційності; безкоштовно)

0 800 505 501 (зі стаціонарних телефонів в межах України) , 527 (з номерів Київстар, МТС, life:) та Beeline,)ПН-ПТ 10:00 -21:00, СБ 10:00 -18:00.

 

Номера гарячих ліній регіонів

        

Годинник

Дитяче РАДІО

Погода

Мини-чат
200

Поиск

Архив записей

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Друзья сайта
  • Управління освіти Прилуцької міської ради
  • Міський методичний центр
  • Міністерства освіти, науки, молоді та спорту
  • Усе про освіту
  • ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ


  • Copyright MyCorp © 2020
    Конструктор сайтів - uCoz
    Дизайн сделан студией ZeroParking